Obchodní podmínky pro přepravní službu společnosti DeliBarry

1. Úvodní ustanovení

a) Obchodní podmínky pro přepravní- zasílatelskou službu společnosti Delibarry (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí právního vztahu uzavřeného mezi příkazcem a zasílatelem. Místem podnikání společnosti Delibarry Inc., je stát Nevada v USA.

b) Právní vztah uzavřený mezi příkazcem a zasílatelem s přeshraničním prvkem se řídí právními předpisy účinnými na území takového státu, který je ujednán mezi smluvními stranami ve smlouvě nebo obchodních podmínkách. Takové ujednání obsahuje určení práva rozhodného a ustanovuje příslušnost soudů, zejména pokud se jedná o právní vztah uzavřený se zahraniční fyzickou či právnickou osobou, jinak se právní vztah řídí právními předpisy státu Nevada, USA v době uzavření zasílatelské smlouvy.

Ujednání smluvních stran o právu rozhodném a o příslušnosti soudů se nepoužije na právní subjektivitu a způsobilost k právnímu jednání zasílatele. Právní subjektivita a způsobilost k právnímu jednání zasílatele se vždy řídí právními předpisy státu Nevada, USA, kde společnost Delibarry Incorporated byla založena, vznikla, má sídlo a vykonává zde svou hlavní podnikatelskou činnost.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné v případě uzavření přeshraničního smluvního vztahu se zahraniční právnickou osobou, pro právnickou osobu, která má na území České republiky, sídlo, odštěpný závod, pobočku, byla zřízena dle práva České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné v případě uzavření přeshraničního smluvního vztahu se zahraniční fyzickou osobou, pro fyzickou osobu, která má na území České republiky trvalé bydliště, bydliště, státní občanství ČR.

V Případě, že nejsou splněny podmínky výše uvedené, jsou tyto obchodní podmínky účinné pro právnickou nebo fyzickou osobu v případě, že místo odeslání nebo určení zásilky je na území České republiky.

Za tímto účelem, práva a povinnosti výslovně neupravená ve smlouvě a obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky.

Příslušné soudy k posouzení nároků a rozhodnutí o nárocích zasílatele na základě zasílatelské smlouvy a obchodních podmínek jsou obecné soudy příkazce v České republice, pokud nemá právnická či fyzická osoba sídlo, pobočku, odštěpný závod, trvalé bydliště, bydliště, je místně příslušný soud v České republice dle místa odeslání nebo určení zásilky.

Příslušné soudy k posouzení nároků a rozhodnutí o nárocích příkazce jsou na základě zasílatelské smlouvy a obchodních podmínek věcně a místně příslušné soudy státu Nevada v USA.

Ustanovení imperativních norem a výhrada veřejného pořádku tímto nejsou dotčeny.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zasílatelské smlouvy a přiloženy před uzavřením smlouvy k objednávce a odesláním objednávky- návrhu zasílatelské smlouvy, příkazce potvrzuje, že se s nimi seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

2. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

a) "zasílatelem" společnost Delibarry Inc. V případě uzavření přeshraničního smluvního vztahu, společnost může využít služeb externího smluvního partnera k vyřízení potřebné správní agendy a ke komunikaci s příkazcem nebo mezizasílatele. Práva a povinnosti vznikají vždy pouze mezi zasílatelem a příkazcem.

b) "objednatelem a příkazcem" osoba, která si prostřednictvím internetových stránek www.delibarry.com objedná přepravu zásilky,

c) "přepravní společností, přepravce, dopravce" společnost, která na základě smlouvy uzavřené se zasílatelem na účet příkazce provede jakožto dopravce přepravu zásilky, příkazce nebo odesílatel se musí řídit pokyny takové společnosti při převzetí/odeslání zásilky a povinnostmi pro odeslání/ převzetí zásilky stanovené v těchto obchodních podmínkách

d) "odesílatelem" osoba, která je oprávněna předat zásilku přepravní společnosti k přepravě na základě určení příkazce. Příkazce odpovídá za odesílatele jakoby by zásilku odesílal sám, pokud osoba příkazce není shodná s osobou odesílatele

e) "příjemcem" osoba oprávněná převzít zásilku od přepravní společnosti na základě příkazce nebo odesílatele.

f) "místem nakládky" adresa místa přesně stanovená odesílatelem nebo příkazcem v rámci objednávky přepravy, na kterém je přepravní- dopravní společnost povinna převzít zásilku od odesílatele,

g) "místem vykládky" adresa místa přesně stanovená odesílatelem nebo příkazcem v rámci objednávky přepravy, na kterém je přepravní. dopravní společnost povinna předat zásilku příjemci,

h) "zásilkou" to, co je předmětem smlouvy o zasílatelství uzavřené mezi zasílatelem a příkazcem (zpravidla půjde o balík, věc, listinu apod.),

i) "přepravním listem" listina obsahující veškeré nezbytné údaje o odesílateli nebo příkazci a příjemci zásilky, o předmětu zásilky, její popis a výši přepravného,

j) "přepravným" peněžní plnění, které je na základě zasílatelské smlouvy mezi zasílatelem a příkazcem povinen příkazce uhradit zasílateli.

3. Objednávka

a) Zasílatel přijímá objednávky zásadně elektronickou formou pomocí vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách www.delibarry.com.

b) V odůvodněných případech lze objednávku učinit též telefonicky. Takováto objednávka musí obsahovat veškeré nezbytné údaje umožňující její uskutečnění, zejména identifikační a kontaktní údaje objednatele, identifikační a kontaktní údaje odesílatele a příjemce, přesné určení adresy místa nakládky a místa vykládky, popis zásilky, požadovaný termín přepravy, způsob úhrady přepravného a případně další nutné údaje. K uvedení těchto údajů může být objednatel vyzván při učinění objednávky. Jestliže objednatel neuvede veškeré nezbytné údaje, není možné objednávku přijmout.

c) Pro vyzvednutí standardní objednávky je nutné na našem portálu zadat objednávku nejpozději do 17:00 hodin, a to jeden pracovní den předem. Pro vyzvednutí zásilky expresní dopravou je nutné na našem portálu zadat objednávku nejpozději do 15:00 hodin a to v den svozu.

d) Odesláním objednávky příkazce vyjadřuje svoji svobodnou vůli vstoupit do smluvního vztahu se zasílatelem.

e) Zasílatel má právo bez udání důvodů odmítnout objednávku po jejím obdržení, a to do 24 hodin od jejího učinění. O této skutečnosti bezprostředně uvědomí objednatele, a to zásadně telefonicky.

f) Příkazce může svoji objednávku zrušit, a to do 1 hodiny od jejího učinění. V odůvodněných případech lze objednávku zrušit až do okamžiku jejího převzetí smluveným přepravcem- dopravce. Zrušení objednávky je možné telefonicky. Od 1. ledna 2016 též prostřednictvím internetových stránek společnosti Delibarry, jinak objednávku nelze zrušit, neboť s objednanou službou již bylo započato plnění od zasílatele, za tímto účelem v případě smluvního vztahu se spotřebitelem nelze od smlouvy odstoupit v souladu s imperativními normami a spotřebitel tímto souhlasí, aby bylo plněno před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

4. Vlastnosti zásilky

a) Přepravce přijme na základě smlouvy se zasílatelem k přepravě výhradně zásilky, které splňují následující kritéria:

1) maximální hmotnost jednotlivých kusů umístěných v zásilce činí nejvýše 70 kg,

2) maximální hmotnost tzv. snadno manipulovatelného kusu činí 30 kg,

3) maximální rozměry jednotlivého kusu umístěného v zásilce mohou činit nejvýše

I. Pro standardní přepravu

 a) 200 cm nejdelší strany zásilky

 b) 300 cm v obvodu zásilky, dle vzorce: 2× výška + 2× šířka + 1× délka = obvod zásilky

II. Pro expresní přepravu

 a) 100 x 60 x 70 cm (může se lišit, dle jednotlivých zemí)

Jestliže bude zjištěno překročení těchto limitů, společnost DeliBarry Inc. bude požadovat po objednavateli doplacení nákladů, které byly spojené s doručením zásilky.

b) V odůvodněných případech mohou být maximální hmotnost a maximální rozměry zásilky odlišné od výše uvedeného. Tato změna se může odvíjet od požadavků konkrétního poskytovatele přepravy nebo od země vykládky.

c) Přepravce odmítne přepravu zásilek (dále též „položky vyňaté z přepravy), které obsahují

 •  zboží, jehož držení je podle práva země nakládky nebo země vykládky zakázané, nebo k němuž je nutné zvláštní povolení,
 •  zbraně, příslušenství zbraní, náboje do zbraní a napodobeniny zbraní,
 •  drogy, omamné nebo psychotropní látky nebo léky,
 •  občanské průkazy, cestovní pasy a jiné identifikační doklady obdobného charakteru,
 •  potraviny podléhající rychlé zkáze nebo potraviny vyžadující zvláštní přepravní podmínky,
 •  chemické a jiné látky, které vzhledem ke své povaze mohou být nebezpečné (hořlaviny, samozápalné látky, výbušné látky, žíraviny apod.), jedy, infekční látky a všechny ostatní látky, které by během přepravy mohly ohrozit život a zdraví,
 •  radioaktivní látky,
 •  nedostatečně uzavřené tekutiny nebo tekutiny nezabalené v nepropustném obale,
 •  lidské pozůstatky, tkáně a jiné části lidského těla,
 •  bankovky, mince, aktivované platební karty, elektronické peníze, šeky, směnky a jiné cenné papíry a jiné ceniny,
 •  zvířata (živá i mrtvá),
 •  rostliny,
 •  motocykly, skútry a čtyřkolky.

d) Následující položky je možné převzít k přepravě pouze za podmínky, že tak objednatel činí na vlastní zodpovědnost a v případě škodní události nemá nárok na uhrazení náhrady škody:

 • alkoholické nápoje a lihoviny,
 • tabák a obdobné výrobky (například tabákové listy),
 • umělecké předměty a umělecká díla, včetně obrazů, a jejich sbírky, starožitnosti, poštovní známky a jejich sbírky a předměty obdobné povahy,

e) Přepravce má právo od objednatele požadovat poskytnutí údajů o obsahu zásilky, zejména o jejich parametrech, vzhledu apod. Objednatel je povinen této žádosti o poskytnutí údajů vyhovět.

f) Jestliže objednatel v rozporu s písmenem d) neposkytne údaje, nebo je poskytne neúplně či nepravdivé, anebo neposkytne údaje nezbytné k uzavření smlouvy, nemá objednatel nárok požadovat náhradu případně vzniklé škody a přepravce má právo po objednateli požadovat náhradu škody, která přepravci vznikla tím, že objednatel nesplnil svoji povinnost. To se týká zejména nepravdivě uvedené váhy zásilky, jejích vlastností apod.

g) Jestliže přepravce zjistí, že předmětem přepravy je zásilky porušující písmeno b) tohoto ustanovení, může kdykoliv odstoupit od smlouvy. To platí i tehdy, jestliže byla zásilka na základě nepravdivých informací poskytnutých objednatelem přijata k přepravě.

5. Řádné zabalení zásilky a její označení

a) Objednatel zodpovídá za řádné zabalení a označení zásilky v souladu s níže uvedenými pravidly.

b) Jestliže objednatel nesplní svoji povinnost řádně zabalit a označit zásilku, je přepravce oprávněn nepřevzít zásilku k přepravě.

c) Jestliže se nedostatečnost zabalení či označení zásilky projeví až po jejím převzetí nebo po započetí přepravy, nenese přepravce odpovědnost za případnou škodu vzniklou na zásilce. Stejně tak nemá objednatel nárok na reklamaci služby.

d) Řádným zabalením a označením zásilky se rozumí zejména:

1. použití vhodných obalů, například tvrdých, nepoužitých a vhodně uzavíratelných kartonů a vyplnění prázdných míst v těchto kartonech vhodným materiálem (např. polystyren apod.),

2. řádné oddělení jednotlivých položek v zásilce vhodným materiálem, opět například polystyren, zmačkaný papír, bublinkové folie aj.

3. vhodné vnitřní uspořádání zásilky, tj. zejména tak, aby těžké předměty byly umístěny naspod zásilky, předměty vyžadující zvláštní zacházení nebyly umístěny pospolu s předměty, jež by mohly tyto předměty svoji povahou ohrozit atd.

4. označení zásilky, případně jednotlivých položek zásilky, výstražnými značkami (nálepkami) pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jestliže zásilka obsahuje takové předměty, které zvláštní označení vyžadují – neklopit, uchovejte v suchu a křehké; označení zásilky těmito značkami nezbavuje objednatele zásilku řádně zabalit s ohledem na povahu těchto předmětů,

5. označení zásilky a každého jednotlivé položky v zásilce údaji o příjemci, na jejichž základě bude možné příjemce jednoznačně identifikovat.

6. Pravidla pro vhodné balení zásilky jsou k dispozici na adrese https://delibarry.zendesk.com/hc/cs/articles/203018081-Jak-z%C3%A1silku-zabalit-.                   Objednatel je povinen se těmito pravidly řídit.

6. Otevření zásilky

a) Přepravce má právo otevřít zásilku v následujících případech:

1. se souhlasem objednatele vždy nebo

2. bez souhlasu objednatele tehdy, pokud

I. přepravce získá důvodné podezření, že zásilka obsahuje položky vyňaté z možnosti přepravy podle článku 4 písmene b),

II. nelze zásilku doručit příjemci zásilky ani vrátit zpět odesílateli z důvodu, že ani jedna z těchto stran nejeví o zásilku zájem,

III. nelze zásilku doručit příjemci zásilky ani vrátit zpět odesílateli z důvodu, že objednatel ani příjemce neuhradí ve stanovené lhůtě přepravné, nebo že objednatel ani odesílatel neuhradí přepravné a současně náklady na vrácení zásilky odesílateli,

IV. v průběhu přepravy vyjde najevo, že jednotlivé položky zásilky nejsou zabaleny dostatečně a hrozí poškození nebo ztráta obsahu zásilky v průběhu přepravy; přepravce má možnost v rámci svých možností zásilku zajistit takovými prostředky, aby zůstala celistvá a nedošlo k poškození nebo ztrátě jejího obsahu,

V. přepravce získá důvodné podezření, že obsah zásilky byl poškozený ještě před převzetím zásilky přepravcem k přepravě.

b) V případě otevření zásilky bez souhlasu objednatele je přepravce oprávněn zásilku otevřít pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu dle bodu 2 tohoto ustanovení.

c) V případě otevření zásilky bez souhlasu objednatele je přepravce povinen o tomto kroku bezodkladně informovat příjemce, případně odesílatele, je-li zásilka vracena zpět.

7. Dodací podmínky

a) Standardní délka doby dodání zásilky je závislá na místě nakládky a místě vykládky zásilky, přičemž tato místa jsou zpravidla rozdělena do následujících pásem:

1. Místo nakládky je na území České republiky. V takovém případě činí doba dodání zpravidla

I. 1-2 (pracovních) dní, je-li místo vykládky rovněž na území České republiky,
II. 2-5 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika,
III. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území státu, který není členským státem Evropské unie.

2. Místo nakládky je na území jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika. V takovém případě činí doba dodání zpravidla 

I. 2-5 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území členského státu Evropské unie včetně České republiky,
II. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území jiného státu než je členský stát Evropské unie.

3. Místo nakládky je na území jiného státu, než je členský stát Evropské unie. V takovém případě činí doba dodání zpravidla

I. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území členského státu Evropské unie včetně České republiky,
II. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území jiného státu než je členský stát Evropské unie.

b) Doba dodání se v rámci jednotlivých výše uvedených pásem liší na základě konkrétní země nakládky, respektive země vykládky.

c) Doba dodání bude v konkrétním případě blíže specifikována přepravcem při uzavření objednávky na základě určení země nakládky a země vykládky.

d) Standardní doba dodání zásilky podle písmene a) tohoto ustanovení není přepravcem garantována a může se v odůvodněných případech prodloužit, a to zejména v závislosti na vnějších vlivech, které přepravce nemůže ovlivnit. Jedná se například o nepříznivé povětrnostní podmínky, poruchu na vozidle vykonávajícím přepravu, autoritativní zásah státu (například celní kontrola) aj.

e) Jestliže dojde k prodloužení doby dodání zásilky na základě vlivů podle písmene b) tohoto ustanovení, které přepravce nemůže ovlivnit, nemá objednatel nárok na náhradu případně vzniklé škody.

8. Převzetí zásilky přepravcem

Místo a termín převzetí zásilky

a) Přepravce převezme zásilku na místě nakládky, které je přesně určeno objednatelem, a to pomocí přesné adresy a poštovního směrovacího čísla, případně jiným předně identifikovatelným údajem.

b) Nelze-li místo nakládky zadané objednatelem přesně určit, není přepravce povinen tuto zásilku převzít.

c) Přepravce převezme zásilku od prvních uzamykatelných dveří na místě nakládky.

d) Přepravce zkontroluje označení zásilky a manipuluje se zásilkou tak, aby nedošlo k její záměně, a aby způsob přepravy odpovídal povaze zásilky, případně výstražným značkám umístěným na zásilce.

e) Termín převzetí zásilky sjedná objednatel s přepravcem prostřednictvím objednávky, a to z termínů, které budou v daný okamžik k dispozici.

f) Při převzetí zásilky přepravce vystaví odesílateli doklad o převzetí zásilky k přepravě.

Výjimky z převzetí zásilky

a) Přepravce není povinen převzít zásilku, která nesplňuje podmínky podle článku 4 písmene a).

b) Přepravce nepřevezme zásilku, která obsahuje položky vyňaté z přepravy podle článku 4 písmene c).

c) Přepravce má možnost zásilku převzít i v jiném termínu než v termínu shodnutém v objednávce, a to tehdy, jestliže nastane situace, kterou přepravce nemůže ovlivnit (tj. z důvodu vnějších vlivů například viz článek 7 písmeno b)).

d) Jestliže se přepravci nepodaří vyzvednout zásilku na místě nakládky ve sjednaný den z důvodu nesoučinnosti odesílatele, přenechá přepravce na místě nakládky písemný doklad o
tom, že zásilku nebylo možné vyzvednout. Přepravce učiní opětovný pokus o převzetí zásilky zpravidla následující pracovní den.

e) Jestliže se nepodaří ani na 2. pokus vyzvednout zásilku, vyrozumí přepravce odesílatele zásilky, případně objednatele, o této skutečnosti. Přepravce vyzve odesílatele, případně objednatele, k tomu, aby zásilku doručil přepravci, nebo s odesílatelem, případně objednatelem sjedná další pokus o vyzvednutí zásilky. Tento další pokus odesílatel, případně objednatel, přepravci uhradí v souladu s aktuálním ceníkem.

9. Doručení zásilky

Místo a termín doručení zásilky

a) Přepravce doručí zásilku na místo vykládky, které je přesně určeno objednatelem, a to pomocí přesné adresy a poštovního směrovacího čísla, případně jiným předně identifikovatelným údajem.

b) Přepravce není povinen doručit zásilku, jestliže není přesně určené místo vykládky. V takovém případě může přepravce kontaktovat objednatele za účelem upřesnění adresy míst vykládky, nebo bude zásilka vrácena na místo nakládky.

c) Přepravce je povinen zásilku doručit k prvním uzamykatelným dveřím na místě vykládky.

d) Přepravce zásilku doručí v termínu sjednaném s objednatelem prostřednictvím objednávky, a to z termínů, které budou v daný okamžik k dispozici.

e) Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilku zvnějšku zkontrolovat, zejména zda není poškozen její obal či zda zásilka nejeví jiné patrné známky poškození. Případně poškození je přepravce na popud příjemce povinen toto poškození uvést do přepravního listu.

f) Přijetí zásilky je příjemce povinen stvrdit vlastnoručním podpisem.

Výjimky z doručení zásilky

a) Přepravce nedoručí příjemci zásilku, jestliže nebylo řádně uhrazeno přepravné (blíže viz článek 11). Přepravce doručí zásilku až tehdy, kdy bude tento závadný stav odstraněn. Toho lze dosáhnout i tak, že objednatel změní způsob úhrady přepravného na hotovostní uhrazení na dobírku při doručení zásilky.

b) Přepravce má možnost zásilku doručit i v jiném termínu než v termínu shodnutém v objednávce, a to tehdy, jestliže nastane situace, kterou přepravce nemůže ovlivnit (tj. z důvodu vnějších vlivů například viz článek 7 písmeno b)).

c) Přepravce může zásilku doručit i jiné osobě než příjemci, jestliže tato jiná osoba dostatečným způsobem prokáže, že je k přijetí zásilky zmocněna nebo že je v přímém příbuzenském nebo obdobném (např. druh/družka) vztahu s příjemcem.

d) Jestliže se přepravci nepodaří doručit zásilku na místě vykládky ve sjednaný den z důvodu nesoučinnosti odesílatele, přenechá přepravce na místě vykládky písemný doklad o tom, že
zásilku nebylo možné doručit. Přepravce učiní opětovný pokus o doručení zásilky zpravidla následující pracovní den.

e) Jestliže se nepodaří ani na 2. pokus doručit zásilku, vyrozumí přepravce příjemce zásilky, případně objednatele, o této skutečnosti. Přepravce vyzve příjemce, případně objednatele, k tomu, aby si zásilku vyzvedl v prostorách přepravce, nebo s příjemcem, případně objednatelem sjedná další pokus o doručení zásilky. Tento další pokus příjemce, případně objednatel, přepravci uhradí v souladu s aktuálním ceníkem.

f) Jestliže se nedaří zásilku doručit ani na další pokusy nebo pokud příjemce nereaguje na výzvu přepravce, vrátí přepravce zásilku odesílateli. Odesílatel případně objednatel je povinen uhradit náklady vzniklé vrácením zásilky odesílateli a rovněž náklady na další pokusy o doručení zásilky příjemci.

g) Jestliže v takovém případě odesílatel nebo objednatel neuhradí tyto náklady do 30 dnů, má přepravce právo zásilku otevřít a její obsah zpeněžit. Takto vzniklý obnos přepravce použije na úhradu mu vzniklých nákladů. Částku obnosu, která převyšuje vzniklé náklady, vrátí přepravce objednateli.

10. Znehodnocení zásilky přepravcem

a) V odůvodněných případech je přepravce oprávněn zničit zásilku. Jedná se o případy, kdy zásilku prokazatelně není možné doručit příjemci a zároveň ji ani prokazatelně nelze vrátit odesílateli nebo objednateli.

b) Stejně tak přepravce může zničit zásilku, jestliže její obsah může ohrozit život nebo zdraví jiných osob nebo pokud hrozí vznik škody na majetku.

c) V těchto případech se nemůže objednatel, příjemce ani odesílatel domáhat náhrady škody.

11. Přepravné- odměna ze zasílatelské smlouvy

1. Výše a způsob úhrady přepravného- odměny ze zasílatelské smlouvy

a) Výše přepravné se stanoví podle ceníku platného v den uzavření objednávky. Ceník je součástí objednávky

b) Aktuálně platný ceník je dostupný na internetových stránkách zasílatele; odesláním objednávky- návrhu smlouvy, příkazce dává najevo souhlas s výší přepravného. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky od zasílatele.

c) Přepravné je možné uhradit výhradně jedním z těchto způsobů:

1. bezhotovostně převodem na účet,
2. bezhotovostně kartou nebo
3. bezhotovostně pomocí služby PayPal.

d) Způsob úhrady přepraného je objednatel, příkazce povinen zvolit při učinění objednávky.

e) Přepravné je třeba uhradit před doručením zásilky. Jestliže tato podmínka nebude splněna, přepravce neučiní úkony k doručení zásilky do doby, než bude přepravné uhrazeno. Jakmile dojde k uhrazení zásilky, bude učiněn úkon k jejímu doručení následující pracovní den.

Přepravné

a) Přepravné je ve všech případech hrazeno předem před počátkem výkonu přepravy zásilky. Dokud nedojde k úhradě přepravného, nedojde k započetí přepravy zásilky.

b) Přepravné zahrnuje převzetí zásilky od odesílatele (prvních uzamykatelných dveří) na místě nakládky a doručení zásilky jejímu příjemci (první uzamykatelné dveře). Přepravné zahrnuje 2 pokusy o doručení zásilky jejímu příjemci na určenou adresu.

c) V případě, že tyto 2 pokusy nebudou úspěšné, může si zasílatel účtovat další náklady spojené s učiněním dalšího pokusu o doručené zásilky. Obdobně si zasílatel může účtovat další náklady v případě, že po 2 neúspěšných pokusech si příjemce zásilku sám tuto zásilku u přepravce vyzvedne. Výše nákladů lze nárokovat, pokud je stanovena v ceníku.

d) Přepravné nezahrnuje další manipulaci se zásilkou na rámec písmene b).

e) V případě, že příjemce zásilky nebo objednatel po doručení zásilky požaduje zásilku přepravit na jiné než v objednávce určené místo, může mu přepravce vyhovět, ovšem pouze tehdy, pokud je o této skutečnosti dostatečně informován. Náklady vzniklé touto další manipulací je povinen uhradit příjemce zásilky nebo objednatel- příkazce.

f) Jestliže není možné doručit zásilku příjemci, protože příjemce zásilku odmítá nebo jestliže se příjemce na místě doručení nenachází, vrátí se zásilka odesílateli. Jestliže do té doby nebylo uhrazeno přepravné, je odesílatel nebo objednatel povinen je uhradit. Odesílatel nebo objednatel je zároveň povinen uhradit náklady za přepravu zpět z místa doručení zpět odesílateli.

g) V případě nedodržení podmínek zasílatelské smlouvy, zejména odesláním jiného druhu zásilky nebo zásilky s větší hmotností, je zasílatel oprávněn rozdíl v ceně požadovat po příkazci. Pokud byla odeslána zásilka s větší hmotností, než byla u zasílatele objednána, je příkazce povinen rozdíl v ceně dorovnat/uhradit do 3 dnů od odeslání zásilky na účet zasílatele pod stejným variabilním symbolem a na stejné číslo účtu, který je uveden v potvrzení objednávky a přiložené faktuře, neboť výše ceny je známa z přiloženého ceníku.

Pokud rozdíl v ceně nebude uhrazen ani po dodatečné výzvě k úhradě nebo dodatečně vystavené faktuře, je zasílatel oprávněn si účtovat smluvní pokutu v souladu s ceníkem, škodu, veškeré jiné příslušenství k pohledávce včetně nákladů spojených s vymáháním nároku zasílatele. Pokud výše smluvní pokuty není stanovena v ceníku, sjednává se smluvní pokuta za porušení jakékoliv povinnosti příkazce/ objednatele ve výši 500,-Kč za každé dílčí takové porušení. Aplikace ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., se vylučuje.

h) Příkazce výslovně souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě přes komunikaci na dálku, včetně jakékoliv komunikace se zasílatelem, a to emailem. Korespondence je doručena dnem odesláním emailu zasílatelem. Pokud dojde ke změně emailu, respektive údaje na straně příkazce, je povinen takovou změnu nahlásit zasílateli do 5 ti pracovních dnů, jinak se má za to, že korespondence byla řádně doručena.

12. Pojištění zásilky

a) Zásilka, kterou přepravce převezme k přepravě je pojištěná proti ztrátě, krádeži nebo poškození, a to od okamžiku jejího převzetí k přepravě do okamžiku doručení zásilky příjemci.

b) Standardní výše pojištění činí 200 EUR, respektive 6.000,- Kč.

c) Jestliže má zásilka nižší hodnotu než 200 EUR (respektive 6.000,- Kč), je možné zásilku pojistit pouze do výše její reálné hodnoty.

d) Jestliže má zásilka vyšší hodnotu než 200 EUR (respektive 6.000,- Kč), je možné za příplatek přiobjednat vyšší pojištění.

e) Hodnotu zásilky je povinen objednatel na žádost přepravce prokázat, a to zejména prostřednictvím faktury nebo jiného relevantního dokladu.

f) Pro účely pojištění zásilky je nezbytné, aby bylo zboží, které je předmětem zásilky, zabaleno v původním obalu. V opačném případě je přepravce oprávněn odmítnout zásilku pojistit.

g) Dále je pro účely pojištění zásilky přepravce oprávněn po objednateli požadovat dodání faktury či jiného relevantního dokladu týkajícího se zboží, které je předmětem zásilky, a objednatel je povinen je přepravci poskytnout. V opačném případě je přepravce oprávněn odmítnout zásilku pojistit.

h) Z pojištění zásilky jsou vyňaty zásilky obsahující položky podle článku 4) písmene b), tedy takové, jejichž přeprava je vyloučena, jestliže objednatel zatajil skutečný obsah zásilky.

13. Poškození zásilky a reklamace

a) Jestliže došlo od okamžiku převzetí zásilky k přepravě do okamžiku jejího doručení příjemci, má objednatel- příkazce právo uplatnit reklamaci služby u zasílatele, který následně bude jednat s příslušným přepravcem- dopravcem. Obdobné platí i v případě, že se nepodařilo zásilku doručit příjemci a tato je vracena odesílateli.

b) Objednatel uplatní reklamaci bezodkladně poté, kdy zjistil skutečnost, která je předmětem reklamace, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku doručení zásilky.

c) Reklamaci může uplatnit pouze objednatel, a to u přepravce výhradně elektronickou formou (prostřednictvím zasílatele formuláře na internetových stránkách či emailu).

d) Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Do konce této lhůty musí přepravce o reklamaci rozhodnout a s rozhodnutím seznámit objednatele. Za seznámení s rozhodnutím lze považovat i odeslání rozhodnutí o reklamaci na emailovou adresu objednatele.

e) Vznik škody je nutné zaznamenat do přepravního listu a protokolu o škodě, a to ihned, jakmile příjemce škodu zjistí, nejpozději do okamžiku, kdy je zásilka doručena příjemci
a přepravce opustí místo vykládky. Jestliže nebude škoda zaznamenána do tohoto okamžiku, nebude možné škodu považovat za dostatečně prokázanou.

f) Rozhodnutí přepravce o vyřízení reklamace objednávky z konkrétního reklamačního důvodu je konečné a neměnné. K dalším reklamacím téže objednávky z téhož reklamačního důvodu nebude přepravce přihlížet.

g) Odpovědnost za správné zaznamenání škody do přepravního listu a do protokolu o škodě nese objednatel.

h) Objednatel je povinen umožnit přepravci pro potřeby reklamace poškozenou zásilku ohledání zásilky a jejího obalu.

i) reklamačnímu formuláři objednatel připojí veškeré důkazy o vzniklé škodě, zejména fotografie, doklad apod.

j) Jestliže objednatel k reklamaci nedoloží potřebné důkazy, může mu přepravce umožnit doplnění těchto důkazů, a to ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však ve lhůtě 10 dní. Po dobu běhu této lhůty neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

k) Jestliže objednatel nedoloží nezbytné důkazy o poškození zásilky, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebude možné škodu považovat za dostatečně prokázanou.

l) Jestliže bude reklamace uplatněna vůči zásilce obsahující zboží vyňaté z přepravy, nebude na tuto reklamaci brán zřetel. Totéž platí pro zásilku, která nebyla řádně zabalena podle pravidel pro balení zásilek podle bodu 5 těchto obchodních podmínek, a to zejména v případě, kdy se nedostatečnost zabalení zásilky projeví až po jejím převzetí.

14. Odpovědnost za škodu

a) Zasílatel odpovídá za skutečně vzniklou hmotnou škodu na zásilce přijaté k přepravě (dále jen "škoda"), a to maximálně do výše částky skutečně objednatelem za objednávku uhrazené. Zasílatel neodpovídá za škodu nehmotnou.

b) Výše škody odpovídá tomu, o kolik se v důsledku škodné události snížila hodnoty zásilky.

c) Zasílatel nikdy neodpovídá za ušlý zisk vzniklý pozdním doručením zásilky.

d) Zasílatel neodpovídá za škodu, jestliže

 •  obsahem zásilky bylo zboží vyňaté z přepravy,
 •  škoda vznikla v okamžiku, kdy byl příjemce v prodlení s převzetím zásilky,
 •  ji způsobil objednatel, odesílatel nebo příjemce zásilky,
 •  vznikla kvůli přirozené povaze zásilky nebo jejím přirozeným úbytkem,
 • Neřídil-li se příkazce/objednatel nebo odesílatel/příjemce zásilky pokyny zvoleného přepravce při převzetí/odeslání zásilky.
 •  byla zásilka nedostatečně zabalena podle těchto podmínek,
 •  ji nebylo možné odvrátit ani vynaložením veškerého úsilí přepravce.

15. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání, tj. 1.5.2015 a platí do odvolání.

Zasílatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit, a to i bez předchozího upozornění, zpětná retroaktivita je vyloučena.