Obchodní podmínky pro přepravní službu společnosti DeliBarry

1. Úvodní ustanovení

a) Obchodní podmínky pro zasílatelskou službu společnosti Delibarry (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí právního vztahu uzavřeného mezi příkazcem a zasílatelem. Místem podnikání společnosti Delibarry Inc., je stát Nevada v USA.

b) Právní vztah uzavřený mezi příkazcem a zasílatelem s přeshraničním prvkem se řídí právními předpisy účinnými na území takového státu, který je ujednán mezi smluvními stranami ve smlouvě nebo obchodních podmínkách. Takové ujednání obsahuje určení práva rozhodného a ustanovuje příslušnost soudů, zejména pokud se jedná o právní vztah uzavřený se zahraniční fyzickou či právnickou osobou, jinak se právní vztah řídí právními předpisy státu Nevada, USA účinnými v době uzavření zasílatelské smlouvy.

Ujednání smluvních stran o právu rozhodném a o příslušnosti soudů se nepoužije na právní subjektivitu a způsobilost k právnímu jednání zasílatele. Právní subjektivita a způsobilost k právnímu jednání zasílatele se vždy řídí právními předpisy státu Nevada, USA, kde společnost Delibarry Incorporated byla založena, vznikla, má sídlo a vykonává zde svou hlavní podnikatelskou činnost.

Obchodní podmínky, určení práva rozhodného a určení soudní příslušnosti v případě uzavření smluvního vztahu se zasílatelem jsou závazné pro níže uvedené subjekty

a)pro právnické osoby, které mají na území České republiky, sídlo, odštěpný závod, pobočku, provozovnu nebo byly zřízeny dle práva České republiky anebo pokud smluvní vztah byl uzavřen na účet právnické osoby, která nesplňuje podmínku v odstavci a), právnickou osobou, která takovou podmínku splňuje nebo fyzickou osobou v postavení statutárního orgánu nebo oprávněné osoby jednat za právnickou osobu, která splňuje podmínky uvedené v odst. b)

b)pro fyzickou osobu, která má na území České republiky trvalé bydliště, bydliště, pracoviště anebo která je státním občanem České republiky

c) V Případě, že nejsou splněny podmínky výše uvedené pod odstavci a), b),, jsou tyto obchodní podmínky včetně určení práva rozhodného a určení soudní příslušnosti v případě uzavření smluvního vztahu se zasílatelem závazné pro právnickou nebo fyzickou osobu v případě, že místo odeslání nebo určení zásilky je na území České republiky.

Za účelem výše uvedeným, práva a povinnosti výslovně neupravené ve smlouvě a obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky.

Příslušné soudy k posouzení nároků a rozhodnutí o nárocích zasílatele na základě zasílatelské smlouvy a obchodních podmínek nebo na základě porušení smluvních povinností, jsou obecné soudy příkazce v České republice, pokud nemá právnická či fyzická osoba uvedená v odst. a), b), c) sídlo, pobočku, odštěpný závod, provozovnu, trvalé bydliště, bydliště, pracoviště je místně příslušný soud v České republice dle místa odeslání nebo určení zásilky.

Bez ohledu na výše uvedené, smluvní strany sjednávající pro posouzení jakýchkoliv nároků zasílatele místní příslušnost soudu, a to soudu Obvodního soudu pro Prahu 1.  Takto určená prorogace není výlučná. 

K posouzení jakýchkoliv nároků příkazce a rozhodnutí o nich jsou na základě zasílatelské smlouvy a těchto obchodních podmínek věcně a místně příslušné soudy státu Nevada v USA.

Ustanovení imperativních norem a výhrada veřejného pořádku tímto nejsou dotčeny.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zasílatelské smlouvy a přiloženy před uzavřením smlouvy k objednávce. Příkazce odesláním objednávky (návrhu zasílatelské smlouvy) potvrzuje, že se s obchodními podmínkami podrobně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

2. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

a) "zasílatelem" společnost Delibarry Inc. V případě uzavření přeshraničního smluvního vztahu, společnost může využít služeb externího smluvního partnera nebo tzv. mezizasílatele k vyřízení potřebné správní agendy a ke komunikaci s příkazcem. Práva a povinnosti vznikají vždy pouze mezi zasílatelem a příkazcem.

b) "objednatelem a příkazcem" osoba, která si prostřednictvím internetových stránek www.delibarry.com objedná přepravu zásilky, a je subjektem uzavřeného právního vztahu se zasílatelem.

c) "přepravní společností, přepravce, dopravce" společnost, která na základě smlouvy uzavřené se zasílatelem na účet příkazce provede jakožto dopravce přepravu zásilky, příkazce nebo odesílatel se musí řídit pokyny takové společnosti při převzetí/odeslání zásilky, respektive pokyny, které vyplývají z povahy příkazu a povinnostmi pro odeslání/ převzetí zásilky stanovené v těchto obchodních podmínkách

d) "odesílatelem" osoba, která je oprávněna předat zásilku přepravní společnosti k přepravě na základě určení příkazce. Pokud osoba příkazce není shodná s osobou odesílatele, odpovídá příkazce za odesílatele, jako kdyby zásilku odesílal sám.

e) "příjemcem" osoba oprávněná převzít zásilku od přepravní společnosti na základě určení příkazce nebo odesílatele.

f) "místem nakládky" adresa místa přesně stanovená příkazcem v rámci objednávky přepravy, na kterém je zásilka určena k převzetí od odesílatele,

g) "místem vykládky" adresa místa přesně stanovená příkazcem v rámci objednávky přepravy, na kterém je přepravní společnost povinna předat zásilku příjemci,

h) "zásilkou" to, co je předmětem smlouvy o zasílatelství uzavřené mezi zasílatelem a příkazcem (zpravidla půjde o balík, věc, listinu apod.),

i) "přepravním listem" listina obsahující veškeré nezbytné údaje o odesílateli nebo příkazci a příjemci zásilky, o předmětu zásilky, její popis a výši přepravného,

j) "přepravným nebo odměnou" peněžní plnění, které je na základě zasílatelské smlouvy mezi zasílatelem a příkazcem povinen příkazce, respektive objednatel uhradit zasílateli.

3. Objednávka

a) Zasílatel přijímá objednávky zásadně elektronickou formou pomocí vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách https://www.delibarry.com. Příkazce je povinen vyplnit všechny požadované údaje pravdivě.

b) V odůvodněných případech lze objednávku učinit též telefonicky, a to v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 16:00 hod. Takováto objednávka musí obsahovat veškeré nezbytné údaje umožňující její uskutečnění, zejména identifikační a kontaktní údaje objednatele, identifikační a kontaktní údaje odesílatele a příjemce, přesné určení adresy místa nakládky a místa vykládky, popis zásilky, požadovaný termín přepravy, způsob úhrady přepravného a případně další nutné údaje. K uvedení těchto údajů může být objednatel vyzván při učinění objednávky. Jestliže objednatel neuvede veškeré nezbytné údaje, není možné objednávku přijmout.

c)  Pro vyzvednutí věci zasílané na základě standardní objednávky dle příkazu od příkazce je nutné objednávku zadat prostřednictvím internetových stránek uvedených v tomto článku nejpozději do 16:00 hod., a to jeden pracovní den předem. Pro vyzvednutí věci zasílané na základě objednávky s expresní dopravou je nutné objednávku zadat prostřednictvím internetových stránek uvedených v tomto článku nejpozději do 15:00 hod., a to v pracovní den, kdy má být zasílaná věc vyzvednutá. Na objednávky učiněné mimo pracovní dny se pohlíží, jako by byly učiněny v nejblíže následující pracovní den.

d) Odesláním objednávky příkazce vyjadřuje svoji svobodnou vůli vstoupit do smluvního vztahu se zasílatelem.

e) Zasílatel má právo bez udání důvodů odmítnout objednávku, a to do 24 hodin od jejího doručení zasílateli v případě standardních objednávek nebo do 24 hodin v případě objednávek s expresní dopravou. Bude-li objednávka učiněna mimo pracovní den, považuje se pro účely předchozí věty za doručenou zasílateli v 08:00 hod. nejblíže následující pracovní den. O této skutečnosti bezprostředně uvědomí objednatele

f) Příkazce může svoji objednávku zrušit, a to do 1 hodiny od jejího odeslání. V odůvodněných případech lze objednávku zrušit až do okamžiku jejího převzetí smluveným přepravcem., ovšem pouze se souhlasem zasílatele. Zrušení objednávky je možné telefonicky, případně prostřednictvím internetových stránek zasílatele. V jiných případech objednávku nelze zrušit, neboť s poskytováním objednané služby je započato neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce. Příkazce, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aby zasílatel zahájil plnění před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že s z tohoto důvodu není oprávněn od smlouvy odstoupit .

4. Vlastnosti zásilky

a) Zasílatel upozorňuje příkazce, že přepravce přijme na základě smlouvy se zasílatelem k přepravě výhradně zásilky, které splňují následující kritéria:

1) maximální hmotnost jednotlivých kusů umístěných v zásilce činí nejvýše 70 kg,

2) maximální hmotnost tzv. snadno manipulovatelného kusu činí 30 kg,

3) maximální rozměry jednotlivého kusu umístěného v zásilce mohou činit nejvýše

   I. Pro vnitrostátní přepravu

a) 200 cm nejdelší strany zásilky, 80 cm druhé nejdelší strany zásilky a 60 cm třetí nejdelší strany zásilky

b) 300 cm v obvodu zásilky, dle vzorce: 2× výška + 2× šířka + 1× délka = obvod zásilky

II. Pro standardní i expresní mezinárodní přepravu

a) 120 cm délky, 80 cm šířky a 80 cm výšky

 

Jestliže dojde k překročení těchto limitů, bude objednatel povinen uhradit zasílateli veškeré náklady a škodu včetně ušlého zisku, které budou spojené s doručením zásilky. Současně se stanovuje smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za porušení čl. 4 bodu a). Ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 se tímto vylučuje. 

b) V odůvodněných případech mohou být maximální hmotnost a maximální rozměry zásilky odlišné od výše uvedeného. Tato změna se může odvíjet od požadavků konkrétního poskytovatele přepravy nebo od země vykládky.

c) Přepravce na základě smlouvy se zasílatelem odmítne přepravu zásilek (dále též „položky vyňaté z přepravy"), které obsahují

 •  zboží, jehož držení je podle práva země nakládky nebo země vykládky zakázané, nebo k němuž je nutné zvláštní povolení,
 •  zbraně, příslušenství zbraní, náboje do zbraní a napodobeniny zbraní,
 •  drogy, omamné nebo psychotropní látky nebo léky,
 •  občanské průkazy, cestovní pasy a jiné identifikační doklady obdobného charakteru,
 •  zboží, zejména potraviny, podléhající rychlé zkáze nebo vyžadující zvláštní přepravní podmínky (živočišného i rostlinného původu),
 •  chemické a jiné látky, které vzhledem ke své povaze mohou být nebezpečné (hořlaviny, samozápalné látky, výbušné látky, žíraviny apod.), jedy, infekční látky a všechny ostatní látky, které by během přepravy mohly ohrozit život a zdraví,
 •  radioaktivní látky,
 •  nedostatečně uzavřené tekutiny nebo tekutiny nezabalené v nepropustném obale,
 •  lidské pozůstatky, tkáně a jiné části lidského těla,
 •  bankovky, mince, aktivované platební karty, elektronické peníze, šeky, směnky a jiné cenné papíry a jiné ceniny,
 •  zvířata (živá i mrtvá),
 •  rostliny,
 •  motocykly, skútry a čtyřkolky.

d) Následující položky je možné převzít k přepravě na základě zaslaného příkazu zasílateli, pouze za podmínky, že tak objednatel činí na vlastní zodpovědnost a v případě škodní události nemá nárok na uhrazení náhrady škody:

1. alkoholické nápoje a lihoviny,

 • poškodí-li jakákoliv přepravovaná tekutina ostatní zboží, nelze na ně uplatnit reklamaci

2. tabák a obdobné výrobky (například tabákové listy),
3. umělecké předměty a umělecká díla, včetně obrazů, a jejich sbírky, starožitnosti, poštovní známky a jejich sbírky a předměty obdobné povahy,

e) Objednatel se zavazuje poskytnou přepravci na základě uzavřené zasílatelské smlouvy na jeho žádost údaje o obsahu zásilky, zejména o jejích parametrech, vzhledu apod. Objednatel se zavazuje této žádosti neprodleně vyhovět, a to tak, aby byl naplněn předmět příkazu.

f) Jestliže objednatel v rozporu se smlouvou a obchodními podmínkami neposkytne údaje, nebo je poskytne neúplně či nepravdivé, anebo neposkytne údaje nezbytné k uzavření smlouvy na jeho účet na základě zasílatelské smlouvy, nemá objednatel nárok požadovat náhradu případně vzniklé škody a zasílatel upozorňuje objednatele, že přímo zasílatel má právo po objednateli požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku, která zasílateli vznikla tím, že objednatel nesplnil svoji povinnost. To se týká zejména nepravdivě uvedené váhy zásilky, jejích vlastností apod.

g) Jestliže zasílatel zjistí, že předmětem přepravy je zásilka obsahující položku vyňatou z přepravy, může kdykoliv odstoupit od smlouvy. To platí i tehdy, jestliže byla zásilka na základě nepravdivých informací poskytnutých objednatelem přijata k přepravě. Zasílatel bude mít v takovém případě právo požadovat po objednateli náhradu nákladů, které mu v souvislosti s takovou objednávkou vznikly.

5. Řádné zabalení zásilky a její označení

a) Objednatel zodpovídá za řádné zabalení a označení zásilky v souladu s níže uvedenými pravidly.

b) Jestliže objednatel nesplní svoji povinnost řádně zabalit a označit zásilku, zasílatel upozorňuje, že je přepravce oprávněn nepřevzít zásilku k přepravě. Nárok na odměnu zasílatele tím není dotčen.

c) Jestliže se nedostatečnost zabalení či označení zásilky projeví až po jejím převzetí nebo po započetí přepravy, zasílatel upozorňuje, že nenese přepravce odpovědnost za případnou škodu vzniklou na zásilce v souladu s předmětem příkazu. Stejně tak nemá objednatel nárok na reklamaci služby po zasílateli.

d) Řádným zabalením a označením zásilky za účelem splnění povinnosti objednatele ze zasílatelské smlouvy se rozumí zejména:

1. použití vhodných obalů, to jest: tvrdých, nepoužitých a vhodně uzavíratelných boxů z tvrdého kartonového papíru tvaru krychle, nebo kvádru bez použití dalšího vnějšího balení (např. strečové fólie) a vyplnění prázdných míst v těchto kartonech vhodným materiálem (např. bublinková fólie, tělíska Flo-pak, vzduchové polštářky, polystyren apod.), tyto boxy musí být jednolitého celistvého tvaru (tzn. není možné jednotlivé boxy spojovat). 

2. řádné oddělení jednotlivých položek v zásilce vhodným materiálem, opět například polystyren, zmačkaný papír, bublinkové folie aj.

3. vhodné vnitřní uspořádání zásilky, tj. zejména tak, aby těžké předměty byly umístěny naspod zásilky, předměty vyžadující zvláštní zacházení nebyly umístěny pospolu s předměty, jež by mohly tyto předměty svoji povahou ohrozit atd.

4. označení zásilky, případně jednotlivých položek zásilky, výstražnými značkami (nálepkami) pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jestliže zásilka obsahuje takové předměty, které zvláštní označení vyžadují – např. neklopit, uchovejte v suchu a křehké; označení zásilky těmito značkami nezbavuje objednatele zásilku řádně zabalit s ohledem na povahu těchto předmětů,

5. označení zásilky a každé jednotlivé položky v zásilce údaji o příjemci, na jejichž základě bude možné příjemce jednoznačně identifikovat.

6. Pravidla pro vhodné balení zásilky jsou k dispozici na internetových stránkách zasílatele. Objednatel je povinen se těmito pravidly řídit.

Jestliže dojde k porušení těchto podmínek, bude objednatel povinen uhradit zasílateli veškeré náklady a škodu včetně ušlého zisku, které budou spojené s přepravou zásilky. Současně se stanovuje smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za porušení čl. 5 zejména bodu d). Ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 se tímto vylučuje.

6. Exportní / importní dokumentace

a) Zásilky přepravované mimo členské státy EU obsahující zboží (nikoliv dokumenty) podléhají celnímu odbavení, což vyžaduje určitou dokumentaci.

b) Za řádné vyplnění vývozní / dovozní dokumentace, jako je faktura pro celní účely, tak i další dokumenty potřebné pro přepravu zásilky vzhledem k charakteru přepravovaného zboží vždy odpovídá příkazce. Fakturu pro celní účely je možné užít vlastní tištěnou se všemi potřebnými náležitostmi, či vyplněnou online na internetových stránkách dopravce.

c) Jestliže se nesprávnost vyplnění dokumentace, či její úplná absence projeví po převzetí zásilky do přepravy a způsobí tak prodlení v doručení, či jiné možné komplikace, nenese přepravce ani zasílatel odpovědnost. Objednatel v takovém případě nemá nárok na reklamaci služby po zasílateli.

7. Otevření zásilky

a) Zasílatel upozorňuje, že v rámci zasílatelské smlouvy dle uděleného příkazu k zajištění a sjednání přepravy, zvolený přepravce má právo otevřít zásilku v následujících případech:

1. se souhlasem objednatele vždy nebo

2. bez souhlasu objednatele tehdy, pokud

I. přepravce získá důvodné podezření, že zásilka obsahuje položky vyňaté z možnosti přepravy podle článku 4 písmene c);

II. nelze zásilku doručit příjemci zásilky ani vrátit zpět odesílateli z důvodu, že ani jedna z těchto stran nejeví o zásilku zájem;

III. nelze zásilku doručit příjemci zásilky ani vrátit zpět odesílateli z důvodu, že objednatel ani příjemce neuhradí ve stanovené lhůtě přepravné.

IV. v průběhu přepravy vyjde najevo, že jednotlivé položky zásilky nejsou zabaleny dostatečně a hrozí poškození nebo ztráta obsahu zásilky v průběhu přepravy; přepravce je oprávněn v rámci svých možností zásilku zajistit takovými prostředky, aby zůstala celistvá a nedošlo k poškození nebo ztrátě jejího obsahu, přičemž je oprávněn požadovat po objednateli úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených prostřednictvím zasílatele.

V. přepravce získá důvodné podezření, že obsah zásilky byl poškozený ještě před převzetím zásilky přepravcem k přepravě.

b) V případě otevření zásilky bez souhlasu objednatele je přepravce oprávněn zásilku otevřít pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu dle bodu 2 tohoto ustanovení.

c) Zasílatel prohlašuje, že v rámci zasílatelské smluvy v případě otevření zásilky bez souhlasu objednatele je přepravce povinen o tomto kroku bezodkladně informovat příjemce, případně odesílatele, je-li zásilka vracena zpět.

8. Dodací podmínky

a) Standardní délka doby dodání zásilky je závislá na místě nakládky a místě vykládky zásilky, přičemž tato místa jsou zpravidla rozdělena do následujících pásem:

1. Místo nakládky je na území České republiky. V takovém případě činí doba dodání zpravidla

  I. 1-2 (pracovních) dní, je-li místo vykládky rovněž na území České republiky,
  II. 2-5 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika,                                                                        III. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území státu, který není členským státem Evropské unie.

2. Místo nakládky je na území jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika. V takovém případě činí doba dodání zpravidla 

 I. 2-5 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území členského státu Evropské unie včetně České republiky,                                                                                                      II. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území jiného státu, než je členský stát Evropské unie.

3. Místo nakládky je na území jiného státu, než je členský stát Evropské unie. V takovém případě činí doba dodání zpravidla

 I. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území členského státu Evropské unie včetně České republiky,                                                                                                  II. 2-4 (pracovních) dní, je-li místo vykládky na území jiného státu, než je členský stát Evropské unie.

b) Doba dodání se v rámci jednotlivých výše uvedených pásem liší na základě konkrétní země nakládky, respektive země vykládky.

c) Doba dodání bude v konkrétním případě blíže specifikována přepravcem při uzavření objednávky na základě určení země nakládky a země vykládky.

d) Zasílatel upozorňuje, že standardní doba dodání zásilky podle písmene a) tohoto ustanovení není přepravcem garantována a může se v odůvodněných případech prodloužit, a to zejména v závislosti na vnějších vlivech, které přepravce nemůže ovlivnit. Jedná se například o nepříznivé povětrnostní podmínky, poruchu na vozidle vykonávajícím přepravu, autoritativní zásah státu (například celní kontrola) aj.

e) Jestliže dojde k prodloužení doby dodání zásilky na základě vlivů podle písmene d) tohoto ustanovení, které přepravce v rámci sjednaného příkazu od zasílatele nemůže ovlivnit, nemá objednatel nárok na náhradu případně vzniklé škody.

f) V případě, že součástí smlouvy zasílatelské je i udělení příkazu o výběru dobírkové částky od příjemce, je taková dobírková částka uhrazena do 5 ti pracovní dnů příkazci od zaslání dobírkové částky přepravcem na účet zasílatele, standardně je taková částka hrazena zasílateli do 30 dnů od uhrazení dobírkové částky příjemcem zásilky.

9. Způsob Převzetí zásilky přepravcem na základě zasílatelského příkazu

Místo a termín převzetí zásilky

a) Přepravce převezme zásilku na místě nakládky, které je přesně určeno objednatelem, a to pomocí přesné adresy a poštovního směrovacího čísla, případně jiným předem identifikovatelným údajem.

b) Nelze-li místo nakládky zadané objednatelem přesně určit, není přepravce povinen tuto zásilku převzít.

c) Přepravce převezme zásilku od prvních uzamykatelných dveří na místě nakládky.

d) Přepravce zkontroluje označení zásilky a manipuluje se zásilkou tak, aby nedošlo k její záměně, a aby způsob přepravy odpovídal povaze zásilky, případně výstražným značkám umístěným na zásilce.

e) Termín převzetí zásilky sjedná objednatel se zasílatelem prostřednictvím objednávky, a to z termínů, které budou v daný okamžik k dispozici.

f) Při převzetí zásilky přepravce vystaví odesílateli doklad o převzetí zásilky k přepravě.

Výjimky z převzetí zásilky

a) Přepravce není povinen převzít zásilku, která nesplňuje podmínky podle článku 4 písmene a).

b) Přepravce nepřevezme zásilku, která obsahuje položky vyňaté z přepravy podle článku 4 písmene c).

c) Přepravce má možnost zásilku převzít i v jiném termínu než v termínu shodnutém v objednávce, a to tehdy, jestliže nastane situace, kterou přepravce nemůže ovlivnit (tj. z důvodu vnějších vlivů například viz článek 7 písmeno d)).

d) Jestliže se přepravci nepodaří vyzvednout zásilku na místě nakládky ve sjednaný den z důvodu nesoučinnosti odesílatele, přenechá přepravce na místě nakládky písemný doklad o tom, že zásilku nebylo možné vyzvednout. Přepravce učiní opětovný pokus o převzetí zásilky zpravidla následující pracovní den.

e) Jestliže se nepodaří ani na 2. pokus vyzvednout zásilku, vyrozumí přepravce odesílatele zásilky, případně objednatele, o této skutečnosti. Přepravce vyzve odesílatele, případně objednatele, k tomu, aby zásilku doručil přepravci, nebo s odesílatelem, případně objednatelem sjedná další pokus o vyzvednutí zásilky. Tento další pokus odesílatel, případně objednatel, přepravci uhradí v souladu s aktuálním ceníkem.

10. Doručení zásilky na základě zasílatelského příkazu

Místo a termín doručení zásilky

a) Přepravce doručí zásilku na místo vykládky, které je přesně určeno objednatelem, a to pomocí přesné adresy a poštovního směrovacího čísla, případně též jiným identifikačním údajem.

b) Přepravce není povinen doručit zásilku, jestliže není přesně určené místo vykládky. V takovém případě může přepravce kontaktovat objednatele za účelem upřesnění adresy míst vykládky, nebo bude zásilka vrácena na místo nakládky.

c) Přepravce je povinen zásilku doručit k prvním uzamykatelným dveřím na místě vykládky.

d) Přepravce zásilku doručí v termínu sjednaném s objednatelem prostřednictvím objednávky, a to z termínů, které budou v daný okamžik k dispozici.

e) Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilku zvnějšku zkontrolovat, zejména zda není poškozen její obal či zda zásilka nejeví jiné patrné známky poškození. Případné poškození je přepravce na popud příjemce povinen uvést do přepravního listu.

f) Přijetí zásilky je příjemce povinen stvrdit vlastnoručním podpisem.

Výjimky z doručení zásilky

a) Přepravce nedoručí příjemci zásilku, jestliže nebylo řádně uhrazeno přepravné (blíže viz článek 11). Přepravce doručí zásilku až tehdy, kdy bude tento závadný stav odstraněn.

b) Přepravce má možnost zásilku doručit i v jiném termínu než v termínu v objednávce dle zaslaného příkazu zasílateli, a to tehdy, jestliže nastane situace, kterou přepravce nemůže ovlivnit (tj. z důvodu vnějších vlivů například viz článek 7 písmeno d)).

c) Přepravce může zásilku doručit i jiné osobě než příjemci, jestliže tato jiná osoba dostatečným způsobem prokáže, že je k přijetí zásilky zmocněna nebo že je v přímém příbuzenském nebo obdobném (např. druh/družka) vztahu s příjemcem.

d) Jestliže se přepravci nepodaří doručit zásilku na místě vykládky ve sjednaný den z důvodu nesoučinnosti odesílatele, přenechá přepravce na místě vykládky písemný doklad o tom, že zásilku nebylo možné doručit. Přepravce učiní opětovný pokus o doručení zásilky zpravidla následující pracovní den.

e) Jestliže se nepodaří ani na 2. pokus doručit zásilku, vyrozumí přepravce příjemce zásilky, případně objednatele, o této skutečnosti. Přepravce vyzve příjemce, případně objednatele, k tomu, aby si zásilku vyzvedl v prostorách přepravce, nebo s příjemcem, případně objednatelem sjedná další pokus o doručení zásilky. Tento další pokus příjemce, případně objednatel, přepravci uhradí v souladu s aktuálním ceníkem.

f) Jestliže se nedaří zásilku doručit ani na další pokusy nebo pokud příjemce nereaguje na výzvu přepravce, vrátí přepravce zásilku odesílateli. Odesílatel případně objednatel je povinen uhradit náklady vzniklé vrácením zásilky odesílateli a rovněž náklady na další pokusy o doručení zásilky příjemci.

g) Jestliže v takovém případě odesílatel nebo objednatel neuhradí tyto náklady do 30 dnů, má přepravce právo zásilku otevřít a její obsah zpeněžit. Takto vzniklý obnos přepravce použije na úhradu mu vzniklých nákladů. Částku obnosu, která převyšuje vzniklé náklady, vrátí přepravce objednateli.

11. Znehodnocení zásilky přepravcem

a) V odůvodněných případech je přepravce oprávněn zničit zásilku. Jedná se o případy, kdy zásilku prokazatelně není možné doručit příjemci a zároveň ji ani prokazatelně nelze vrátit odesílateli nebo objednateli.

b) Stejně tak přepravce může zničit zásilku, jestliže její obsah může ohrozit život nebo zdraví jiných osob nebo pokud hrozí vznik škody na majetku.

c) V těchto případech zasílatel upozorňuje, že se nemůže objednatel, příjemce ani odesílatel domáhat náhrady škody.

12. Přepravné- odměna ze zasílatelské smlouvy

Výše a způsob úhrady přepravného - odměny ze zasílatelské smlouvy

a) Výše přepravného se stanoví podle ceníku platného v den uzavření objednávky. Výše přepravného je stanovena na základě zadaných vstupních údajů příkazce v objednávce, a to na základě parametrů zásilky, místa určení a dalších specifikacích určených v zasílatelském příkazu. Na základě zadaných údajů, je stanovena odměna ze zasílatelské smlouvy. Ceník je současně přiložen k objednávce, přičemž příkazce odesláním objednávky stvrzuje, že se s ceníkem řádně seznámil a že s ním souhlasí. Konkrétní výše přepravného je určena na základě faktické nebo volumetrické váhy zásilky dle toho, která z těchto vah je vyšší. Přepravné stanovené na základě volumetrické váhy lze stanovit pouze tam, kde vstupní údaje při zadávaní objednávky vyžadují zadání rozměrů zásilky. Zásilka je převážena přepravcem nebo přímo zasílatelem. V případě, že vstupní údaje po převážení se budou lišit oproti reálným údajům o 10% a více, příkazce je povinen uhradit na výzvu zasílatele smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, ustanovení § 2050 a násl. zák. č. 89/2012 se vylučuje.

b) Aktuálně platný ceník je dostupný na internetových stránkách zasílatele; odesláním objednávky - návrhu smlouvy, příkazce dává najevo souhlas s výší přepravného. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky od zasílatele.

c) Přepravné je možné uhradit výhradně z těchto způsobů:

 1. bezhotovostně převodem na účet,                                                                  2. bezhotovostně kartou nebo                                                                          3. bezhotovostně pomocí služby PayPal.

d) Způsob úhrady přepravného je objednatel, příkazce povinen zvolit při učinění objednávky.

e) Přepravné je třeba uhradit před doručením zásilky. Jestliže tato podmínka nebude splněna, přepravce neučiní úkony k doručení zásilky do doby, než bude přepravné uhrazeno. Jakmile dojde k uhrazení zásilky, bude učiněn úkon k jejímu doručení následující pracovní den.

f) Nad rámec přepravného se příkazce zavazuje uhradit případné clo, daně či jiné obdobné poplatky spojené s přepravou zásilky. V případě, že by dle právních předpisů vznikla povinnost k úhradě osobě odlišné od příkazce (zejména příjemci), přebírá příkazce společnou a nerozdílnou odpovědnost za úhradu takové platby. V případě, že by v důsledku nesplnění povinnosti k takové platbě ze strany příkazce či jiné k tomu povinné osoby, musel takovou platbu provést zasílatel, je zasílatel oprávněn požadovat úhradu takto vynaložených prostředků po příkazci, a to včetně případné škody, která by mu v této souvislosti vznikla.

Přepravné

a) Přepravné je ve všech případech hrazeno předem před počátkem výkonu přepravy zásilky. Dokud nedojde k úhradě přepravného, nedojde k započetí přepravy zásilky.

b) Přepravné zahrnuje převzetí zásilky od odesílatele (prvních uzamykatelných dveří) na místě nakládky a doručení zásilky jejímu příjemci (první uzamykatelné dveře). Přepravné zahrnuje 2 pokusy o doručení zásilky jejímu příjemci na určenou adresu.

c) V případě, že tyto 2 pokusy nebudou úspěšné, může si zasílatel účtovat další náklady spojené s učiněním dalšího pokusu o doručené zásilky. Obdobně si zasílatel může účtovat další náklady v případě, že po 2 neúspěšných pokusech si příjemce zásilku sám tuto zásilku u přepravce vyzvedne. Výše nákladů lze nárokovat, pokud je stanovena v ceníku.

d) Přepravné nezahrnuje další manipulaci se zásilkou na rámec písmene b).

e) V případě, že příjemce zásilky nebo objednatel po doručení zásilky požaduje zásilku přepravit na jiné než v objednávce určené místo, může mu přepravce vyhovět, ovšem pouze tehdy, pokud je o této skutečnosti dostatečně informován. Náklady vzniklé touto další manipulací je povinen uhradit příjemce zásilky nebo objednatel - příkazce.

f) Jestliže není možné doručit zásilku příjemci, protože příjemce zásilku odmítá nebo jestliže se příjemce na místě doručení nenachází, vrátí se zásilka odesílateli. Odesílatel nebo objednatel je zároveň povinen uhradit náklady za přepravu zpět z místa doručení zpět odesílateli.

g) V případě nedodržení podmínek zasílatelské smlouvy, zejména odesláním jiného druhu zásilky nebo zásilky s větší hmotností či rozměry, je zasílatel oprávněn rozdíl v ceně, a to včetně dalších případných poplatků nebo doplatků vzniklých a účtovaných přepravcem v důsledku porušení podmínek smlouvy, požadovat po příkazci. Pokud byla odeslána zásilka s větší hmotností, než byla u zasílatele objednána, je příkazce povinen rozdíl v ceně uhradit do 3 dnů od odeslání zásilky na účet zasílatele pod stejným variabilním symbolem a na stejné číslo účtu, který je uveden v potvrzení objednávky a přiložené faktuře, neboť výše ceny je známa z přiloženého ceníku.

h) Pokud rozdíl v ceně, nebo cena samotná, nebude uhrazen ani po dodatečné výzvě k úhradě nebo dodatečně vystavené faktuře, je zasílatel oprávněn si účtovat smluvní pokutu v souladu s ceníkem, škodu, veškeré jiné příslušenství k pohledávce včetně nákladů spojených s vymáháním nároku zasílatele. Pokud výše smluvní pokuty není stanovena v ceníku, sjednává se smluvní pokuta za porušení jakékoliv povinnosti příkazce ve výši 500,-Kč za každé takové porušení. Aplikace ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., se vylučuje.

ch) Příkazce výslovně souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě přes komunikaci na dálku, a to emailem. Ohledně doručení platí čl. 16 písm. a) těchto obchodních podmínek.

i) Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury nebo jiné platby sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0.1 % za každý, byť i jen započatý den prodlení z dlužné částky. V případě, že finanční hodnota úroku z prodlení dosáhne dvojnásobku dlužného přepravného nebo jiné dlužné částky, sníží se následujícím dnem úrok z prodlení s tím, že příkazce bude nadále povinen hradit úrok z prodlení v zákonné výši.

[2] Přehled možných dodatečných poplatků vzniklých v důsledku porušení podmínek přepravy naleznete zde.

[1] Volumetrická váha se vypočítá jako podíl dle vzorce:

[délka (cm) x šířka (v cm) x výška (v cm)] / 5000

 

13. Pojištění zásilky

a) Zásilka, kterou přepravce převezme k přepravě je pojištěná proti ztrátě, krádeži nebo poškození, a to od okamžiku jejího převzetí k přepravě do okamžiku doručení zásilky příjemci.

b) Standardní výše pojištění činí 100 EUR, respektive 2.386,- Kč.

c) Jestliže má zásilka nižší hodnotu než 100 EUR (respektive 2.386,- Kč), je možné zásilku pojistit pouze do výše její reálné hodnoty.

d) Jestliže má zásilka vyšší hodnotu než 100 EUR (respektive 2.386,- Kč), je možné za příplatek přiobjednat vyšší pojištění.

e) Hodnotu zásilky je povinen objednatel na žádost přepravce prokázat, a to zejména prostřednictvím faktury nebo jiného relevantního dokladu.

f) Pro účely pojištění zásilky je nezbytné, aby bylo zboží, které je předmětem zásilky, zabaleno v původním obalu nebo obalu, který dostatečně zajistí zásilku s ohledem na její charakter proti jejímu poškození. Posouzení, zda je obal dostatečný náleží přepravci V opačném případě je zasílatel oprávněn odmítnout zásilku pojistit anebo již sjednané pojištění bude neúčinné.

g) Dále je pro účely pojištění zásilky zasílatel nebo na základě ujednání se zasílatelem přímo přepravce oprávněn po objednateli požadovat dodání faktury či jiného relevantního dokladu týkajícího se zboží, které je předmětem zásilky, a objednatel je povinen je přepravci poskytnout, a to za účelem prokázání hodnoty zásilky. V opačném případě je zasílatel nebo přímo přepravce oprávněn odmítnout zásilku pojistit.

h) Z pojištění zásilky jsou vyňaty zásilky obsahující položky podle článku 4) písmene c),d), tedy takové, jejichž přeprava je vyloučena, jestliže objednatel zatajil skutečný obsah zásilky.

 

14. Poškození zásilky a reklamace

a) Jestliže došlo od okamžiku převzetí zásilky k přepravě do okamžiku jejího doručení příjemci ke vzniku škody, má objednatel právo uplatnit reklamaci služby u zasílatele, který následně bude jednat s příslušným přepravcem - dopravcem. Obdobné platí i v případě, že se nepodařilo zásilku doručit příjemci a tato je vracena odesílateli.

b) Objednatel uplatní reklamaci bezodkladně poté, kdy zjistil skutečnost, která je předmětem reklamace, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku doručení zásilky.

c) Reklamaci může uplatnit pouze objednatel, a to u přepravce výhradně elektronickou formou (prostřednictvím zasílatele formuláře na internetových stránkách či emailu).

d) Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od doručení reklamace prostřednictvím zasílatele přepravci k vyjádření. Zasílatel doručí žádost o uplatnění reklamace bez zbytečného odkladu. Do konce této lhůty musí přepravce o reklamaci rozhodnout a s rozhodnutím seznámit objednatele. Za seznámení s rozhodnutím lze považovat i odeslání rozhodnutí o reklamaci na emailovou adresu objednatele. Na žádost objednatele lze práva a šetření reklamace postoupit přímo odesílateli před vyřízením reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace, veškerá práva za vady z přepravy budou bezodkladně postoupena na objednatele.

e) Vznik škody je nutné zaznamenat do přepravního listu a protokolu o škodě, a to ihned, jakmile příjemce škodu zjistí, nejpozději do okamžiku, kdy je zásilka doručena příjemci
a přepravce opustí místo vykládky. Jestliže nebude škoda zaznamenána do tohoto okamžiku, nebude možné škodu považovat za dostatečně prokázanou.

f) Rozhodnutí přepravce o vyřízení reklamace objednávky z konkrétního reklamačního důvodu je konečné a neměnné. K dalším reklamacím téže objednávky z téhož reklamačního důvodu nebude přepravce přihlížet.

g) Odpovědnost za správné zaznamenání škody do přepravního listu a do protokolu o škodě nese objednatel.

h) Objednatel je povinen umožnit přepravci nebo zasílateli pro potřeby reklamace ohledání poškozené zásilky a jejího obalu.

i) reklamačnímu formuláři objednatel připojí veškeré důkazy o vzniklé škodě, zejména fotografie, doklad apod.

j) Jestliže objednatel k reklamaci nedoloží potřebné důkazy, může mu přepravce umožnit doplnění těchto důkazů, a to ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však ve lhůtě 10 dní. Po dobu běhu této lhůty neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

k) Jestliže objednatel nedoloží nezbytné důkazy o poškození zásilky, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebude možné škodu považovat za dostatečně prokázanou.

l) Jestliže bude reklamace uplatněna vůči zásilce obsahující zboží vyňaté z přepravy, nebude na tuto reklamaci brán zřetel. Totéž platí pro zásilku, která nebyla řádně zabalena podle pravidel pro balení zásilek podle bodu 5 těchto obchodních podmínek, a to zejména v případě, kdy se nedostatečnost zabalení zásilky projeví až po jejím převzetí.

15. Odpovědnost za škodu

a) Zasílatel odpovídá za skutečně vzniklou hmotnou škodu na zásilce přijaté k přepravě (dále jen "škoda"), která vznikla v důsledku porušení jeho povinností ze zasílatelské smlouvy, a to maximálně do výše částky skutečně objednatelem za objednávku uhrazené. Zasílatel neodpovídá za škodu způsobenou přepravcem ani třetí osobou, pokud zasílatel postupoval v souladu s příkazem. Zasílatel dále neodpovídá za škodu nehmotnou.

b) Výše škody odpovídá tomu, o kolik se v důsledku škodné události a zavinění zasílatele snížila hodnota zásilky.

c) Zasílatel nikdy neodpovídá za ušlý zisk vzniklý pozdním doručením zásilky., a to z povahy smlouvy zasílatelské

d) Zasílatel dále z povahy smlouvy zasílatelské neodpovídá za škodu, jestliže

 • obsahem zásilky bylo zboží vyňaté z přepravy,
 • škoda vznikla v okamžiku, kdy byl příjemce v prodlení s převzetím zásilky,
 • ji způsobil objednatel, odesílatel nebo příjemce zásilky,
 • vznikla kvůli přirozené povaze zásilky nebo jejím přirozeným úbytkem,
 • neřídil-li se příkazce/objednatel nebo odesílatel/příjemce zásilky pokyny zvoleného přepravce při převzetí/odeslání zásilky.
 • byla zásilka nedostatečně zabalena podle těchto podmínek,
 • ji nebylo možné odvrátit ani vynaložením veškerého úsilí přepravce.

16. Společná ustanovení

a) Veškerá komunikace související s touto smlouvou bude probíhat v elektronické podobě přes komunikaci na dálku, a to zasílateli na e-mail hello@delibarry.com (či jiném emailu v této doméně) a příkazci na e-mail, který uvede v objednávce. Korespondence je doručena dnem odeslání emailu zasílající stranou. Pokud dojde ke změně emailu, respektive údaje na straně příkazce, je povinen takovou změnu nahlásit zasílateli do 5 ti pracovních dnů, jinak se má za to, že korespondence byla řádně doručena.

b) Příkazce bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou jakékoliv platby zasílateli je zasílatel oprávněn odeslat mu upomínku s výzvou k úhradě, která je zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 100,- Kč. V případě, že příkazce ani v návaznosti na doručenou upomínku dlužnou částku neuhradí, zašle mu zasílatel další tři upomínky, přičemž každá z nich je také zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 100,- Kč. Pokud příkazce ani na základě takto zaslaných upomínek dlužnou částku neuhradí, bude po něm dlužná částka vymáhána v souladu s právními předpisy.

 

17. Závěrečná ustanovení

a) Pokud by tato smlouva obsahovala ustanovení, které by bylo v rozporu s právními předpisy, mezinárodní smlouvu či jiného pramenu práva, budiž toto ustanovení posuzováno jako samostatné, a tudíž nemající vliv na platnost zasílatelské smlouvy a obchodních podmínek.

b) Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání, a platí do odvolání.

c) Zasílatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit, a to i bez předchozího upozornění, zpětná retroaktivita je vyloučena.